Fun 语言一行代码能干啥 ..

作者: 一了 <1liao3@funlang.org>
日期: 2019-08-08

看到各种各样的语言一行代码能干啥, 这里也用 Fun 语言来演示一下.
use 'lib-base.fun';

// Python 的一行代码打印九九乘法表
// print('\n'.join([' '.join(["%2s x%2s = %2s"%(j,i,i*j) for j in range(1,i+1)]) for i in range(1,10)]))
// 相同功能的 Fun 语言一行代码
forE(9, (i){?.forE(i, (j){?,'%s*%s=%2s'.format(j,i,i*j)})});

// Python 的一行代码输出斐波那契数列
//print([x[0] for x in [(a[i][0], a.append([a[i][1], a[i][0]+a[i][1]])) for a in ([[1, 1]], ) for i in range(30)]])
// 相同功能的 Fun 语言一行代码
forE(30, (i,s){?.s[0];?.s[1];s[0]+=s[1];s[1]+=s[0]}, [0,1]);
1*1= 1 
1*2= 2 2*2= 4 
1*3= 3 2*3= 6 3*3= 9 
1*4= 4 2*4= 8 3*4=12 4*4=16 
1*5= 5 2*5=10 3*5=15 4*5=20 5*5=25 
1*6= 6 2*6=12 3*6=18 4*6=24 5*6=30 6*6=36 
1*7= 7 2*7=14 3*7=21 4*7=28 5*7=35 6*7=42 7*7=49 
1*8= 8 2*8=16 3*8=24 4*8=32 5*8=40 6*8=48 7*8=56 8*8=64 
1*9= 9 2*9=18 3*9=27 4*9=36 5*9=45 6*9=54 7*9=63 8*9=72 9*9=81 
0
1
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
233
377
610
987
1597
2584
4181
6765
10946
17711
28657
46368
75025
121393
196418
317811
514229
832040
1346269
2178309
3524578
5702887
9227465
14930352
24157817
39088169
63245986
102334155
165580141
267914296
433494437
701408733
1134903170
1836311903
2971215073
4807526976
7778742049
12586269025
20365011074
32951280099
53316291173
86267571272
139583862445
225851433717
365435296162
591286729879
956722026041